Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2016

Τα ισπανικά 2η γλώσσα στον κόσμο, πάνω κι από τα αγγλικά!


Πόσοι γνωρίζουν ότι τα ισπανικά είναι αυτή τη στιγμή η 2η γλώσσα παγκοσμίως σε αριθμό φυσικών ομιλητών; Τα στοιχεία προέρχονται από το γνωστό και έγκυρο περιοδικό Ethnologue και μπορείτε να τα δείτε στην ιστοσελίδα του (στα Αγγλικά):

Οι δέκα πρώτες γλώσσες στον κόσμο από τις 172 που έχουν πάνω από τρία εκατομμύρια φυσικούς ομιλητές, είναι αυτή τη στιγμή οι εξής:

1. Κινεζική
2. Ισπανική
3. Αγγλική
4. Αραβική
5. Χίντι
6. Μπενγκάλι
7. Πορτογαλική
8. Ρωσική
9. Ιαπωνική
10. Γερμανική

Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2016

"Todo claro" - Μια ιστοσελίδα με ασκήσεις γραμματικής και λεξιλογίου


Το "Todo claro" είναι μια ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα με ασκήσεις γραμματικής και λεξιλογίου για κάθε επίπεδο εκμάθησης της ισπανικής γλώσσας (από το Α1 μέχρι το Γ2).
Μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2016

Lengua y cultura gallegas - Una brevísima introducciónEl gallego es una de las cuatro lenguas oficiales de España (los otros tres son el castellano, el catalán y el vasco) y se habla de la mayoría de la población de Galicia, es decir de más de tres millones de hablantes.

Galicia y la parte de Portugal situada al norte del río Duero, forman una región que puede estar claramente definida, a causa de su absoluta separación de la meseta central de España. Galicia se encuentra en el extremo oeste de le región cantábrica y la parte de Portugal del Norte también se separa de España por el río, que corre entre abruptos e impresionantes roquedas. Las valles abundantes que hay en esta región la hacen capaz de sostener una densa población, cuya actividad más importante es la agricultura.

La mayoría de los especialistas creen que los primeros habitantes de Galicia eran de origen preindoeuropeo y no tenemos muchas informaciones sobre su cultura. Pero suponemos que debían de haber desarrollado un arte semejante al arte rupestre, rasgos de la cual hemos descubierto en la zona pirenaica. Los habitantes preindoeuropeos, al igual de los celtas, los cuales aparecieron posteriormente en la región, han dejado sus huellas en la lengua. Así encontramos en el gallego palabras de origen preindoeuropeo y también palabras de origen celta. Actualmente, el gallego es muy rico en voces celtas, más rico que todas las lenguas que pertenecen genéticamente a la familia latina.

Comenzando a presentar la posición del gallego en el dominio lingüístico neolatino, sería conveniente tratar de presentar un breve esquema de la historia, la lengua y la literatura de esta región a través de los siglos.

Como decimos antes, después de los primeros habitantes preindoeuropeos aparecieron en la región los celtas, expulsados por los íberos, y formaron gradualmente el grupo étnico galaico-portugués o lusitano. El último nombre es el nombre que utilizaron posteriormente los romanos para identificarlos.

Durante los años 155-139 a. C. los Romanos conquistaron a los Lusitanos en Portugal. El ejército romano invadió Galicia pero no pudo conquistar la región permanentemente. Pero unas décadas después las legiones de Augusto finalmente lo suceden.Así la tierra conquistada forma parte del Imperio Romano en el siglo I a. C., mucho más tarde que el resto de la península y así comienza una tardía romanización que conllevó la incorporación de los indígenas y de los celtas a la lengua y la cultura de los conquistadores. El proceso de romanización que se produjo en otros lugares, se produjo también en Galicia; a causa de matrimonios y determinadas ventajas administrativas como la ciudadanía romana, el reparto de tierras, etc. Así la lengua latina se convirtió poco a poco en el latín vulgar de Galicia, que posteriormente se haría el gallego de hoy.

La llegada a Galicia de pueblos germánicos en el siglo V deja un considerable número de préstamos lingüísticos como laberca, roupa, etc. No sucede lo mismo con los árabes porque el Norte de la Península consiguió frenar la invasión musulmana. El Norte consiguió conservar no sólo la religión cristiana, sino también la lengua. Las palabras de origen árabe han venido en gallego más indirectamente, especialmente a través del castellano. Tantas palabras son laranxa, azucre, etc.

De este modo podemos decir con seguridad que la fuente primaria para la transformación del latín en el gallego de hoy fue el latín mismo. La transformación se produjo de manera progresiva e imperceptible y no es posible dar una fecha exacta desde la cual el latín es gallego. Pero sabemos con cierta seguridad que en el siglo X la lengua hablada por el pueblo debía de haber sido bastante lejana de la lengua utilizada por la iglesia y la administración. Es la época cuando no sólo el gallego, sino también todos los dialectos más importantes de España se han formado y se presentan claramente diferenciadas entre sí. Pero durante la Edad Media el gallego constituye una misma unidad lingüística con el portugués y las dos lenguas forman el galaico-portugués. Aún no es posible trazar una línea clara entre los dos idiomas. Lo seguro es que el castellano ha recibido muchos vocablos de esta fuente.

El gallego, a causa de su aislamiento del resto de la Península, sin posibilidades de expansión, por no tener fronteras abiertas al resto de España, se presentó muy arcaizante y aceptó una fuerte presión castellana. Así, durante la época a que referimos, aún no ha conseguido obtener una norma única.


Pero hay algo que da prestigio a esta lengua: la aparición de una poesía lírica durante los siglos XII y XIII, que deja su marca no sólo en Galicia, sino también en todo el mundo castellano. De este período conocemos más que cien poetas y es el período de más esplendor de toda la historia del país. Hay cantigas de amor, cantigas de amistad y cantigas religiosas. Muchos poetas y juglares de Castilla prefirieron la lengua gallega para expresarse en sus obras. El rey Alfonso X el Sabio, de origen castellano, escribe su obra famosa Cantigas en gallego, cantando en este libro sus palabras más hermosas. Es una de las primeras obras en lengua gallega que se conservan, dando así a los filólogos una importante fuente para saber cómo funcionaba entonces la lengua. Uno de éstos ha denominado el gallego “una lengua jugosa, rica y expresiva”.


Además de las cantigas existe una producción en prosa ( histórica, religiosa y jurídica). Las obras más importantes de este género literario son el libro Crónica Troiana y el libro Crónica Xeral.

Desde una perspectiva histórica, el florecimiento de la literatura gallega en este período está en contradicción a las ideas de los investigadores de historia españoles, aunque no podemos negar el facto de que durante aproximadamente dos siglos, el gallego fue la lengua literaria no sólo de Galicia, sino de territorios que pertenecían a otros espacios lingüísticos.

En el año 1139 Portugal declara su independencia de Castilla y el territorio lingüístico galaico-portugués del Sur se consolida en el nuevo reinado. Desde esta fecha la lengua gallega y la lengua portuguesa siguen sus propios caminos y se diferencian gradualmente. Galicia no podía crear un reino fuerte y por ello su reino no duró mucho y fue subordinado al reino de León y luego al reino de Castilla. A partir del siglo XV las manifestaciones del gallego como lengua literaria son bastante escasas y la expresión escrita cae poco a poco en decadencia. En la administración, el castellano predomina gradualmente hasta que el gallego se pueda utilizar solamente en casa.


La producción literaria comienza de nuevo en el siglo XIX con el Romanticismo y de la popularidad que gozan algunos escritores, como Eduardo Pondal y Manuel Curros Enríquez. Bajo el régimen de Franco el uso de la lengua fue prohibido, lo mismo que sucedió con las otras lenguas de España, excepto el castellano. Así pues, la capital intelectual de Galicia fue Buenos Aires, donde aparecieron importantes escritores como Celso Emilio Ferreiro, Álvaro Cunqueiro y Eduardo Blanco-Amor.

Hoy en día el gallego es la lengua oficial de la Comunidad Autónoma de Galicia junto al castellano. Se utiliza tanto en la educación primaria como en la segundaria, pero de un modo irregular. Aunque el gobierno de Galicia trata de promover la lengua, en las escuelas sólo un número limitado de profesores la utilizan para explicar otras materias. Pero en nuestros años hay un nuevo movimiento hacia la diversidad cultural en Europa. Al principio, a través del Consejo de Europa y posteriormente a través de las nuevas leyes de la Comunidad Europea. También hay libros sobre la lengua, la literatura y la gramática, los más interesantes de los cuales han sido publicados en estos últimos años.

Para terminar, daremos una brevísima descripción de la pronunciación del gallego dentro del grupo lingüístico galaico-portugués. En los dialectos gallegos no existe la sibilante sonora [z] que aparece en portugués: la palabra rosa se articula con la misma sibilante [s] de la palabra portuguesa passo y la palabra fazer con la sibilante [θ] que sólo existe en al castellano normativo. Tampoco existe la fricativa palatal sonora [ž]. En su lugar tenemos en gallego la fricativa sorda [∫] como en la palabra portuguesa enxada.

Con la diversidad lingüística y geográfica que existe en España, no es fácil hablar del “carácter español” como si fuera una sola cosa. Aunque existen características propias a los españoles, podemos decir que los tipos de cada región son bien diferenciados entre sí. El caso del Galicia es un ejemplo brillante. La persona gallega se conoce como una persona melancólica y misteriosa. Lo mismo podemos decir de los portugueses.

Los gallegos intentan defensar su patrimonio cultural y lingüístico. Galicia puede ser un buen ejemplo de una política lingüística respetuosa de la diversidad.

Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2015

La "Nueva gramática de la lengua española"La Nueva gramática de la lengua española (2009-2011), primera gramática académica desde 1931, es una obra consensuada por todas las academias de la lengua y otorga una destacada atención a los usos del español en las distintas áreas lingüísticas, lo que constituye una de sus principales novedades.

Publicada en tres volúmenes, la Nueva gramática de la lengua española se articula en tres partes fundamentales, dedicadas a otras tantas disciplinas: la morfología, que analiza la estructura de las palabras, su constitución interna y sus variaciones; la sintaxis, que se ocupa de la forma en que se ordenan y combinan, y la fonética y fonología, que estudia los sonidos del habla y su organización lingüística.

Ver más: http://www.rae.es/obras-academicas/gramatica

Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2015

Cursos de formación gratuitos para profesores de españolÚltimo curso 2015:
Curso gratuito de perfeccionamiento y puesta al día (Niveles C1 y C2).
Incluye el alojamiento con pensión completa y todas las actividades extra-curriculares.
Del 30 de noviembre al 4 de diciembre en Salamanca.
Más información: http://www.curso-profesores-isla.com

Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2015

Υλικό προετοιμασίας για το ισπανικό ΚΠΓ στα επίπεδα Α, Β και Γ

Μπορείτε να κατεβάσετε ελεύθερα τα ebook των βιβλίων προετοιμασίας για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας από τη σελίδα http://rcel.enl.uoa.gr/kpgeschool/entypo-yliko

Λεξικό αρχαιοελληνικό-ισπανικόΚλασικό στο είδος του λεξικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας από έναν σημαντικό Ισπανό φιλόλογο.
Μπορείτε να το δείτε και να το κατεβάσετε εδώ.

Χάρτης με τις γλώσσες της Ισπανίας

Στον παρακάτω χάρτη φαίνονται οι γλώσσες και διάλεκτοι που μιλιούνται σήμερα στην Ισπανία κατά περιοχή. Οι αποχρώσεις του μωβ καλύπτουν τη μεγαλύτερη περιοχή από τον βορρά προς τον νότο και αφορούν στις διάφορες ποικιλίες της καστιλιάνικης γλώσσας, που είναι η πιο διαδεδομένη. Με καφέ χρώμα χαρακτηρίζεται η καταλανική, δεύτερη πιο διαδεδομένη γλώσσα, με κόκκινο η αραγωνέζικη, με πράσινο η βασκική, με ανοιχτό μπλε η γλώσσα που μιλιέται στις περιοχές Λεόν και Αστούριας, και με βαθύ μπλε η γαλικιανή. Κάντε ΚΛΙΚ πάνω στον χάρτη για μεγέθυνση.Σε προσεχή ανάρτηση θα παρουσιάσουμε δείγματα από αυτές τις γλώσσες και διαλέκτους.

Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014

Η ισπανική γραμματική των εκδόσεων Perugia****Από τις εκδόσεις PERUGIA λάβαμε το παρακάτω ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τη νέα γραμματική της ισπανικής γλώσσας που κυκλοφόρησε πρόσφατα:

ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ στα ελληνικά

Το πληρέστερο και πιο αναγνωρισμένο εγχειρίδιο ισπανικής γραμματικής!
Περιέχονται ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ,
αλλά και ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΣΠΑΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ.

Μεθοδοποιεί και κωδικοποιεί όλα όσα λείπουν από αντίστοιχα βιβλία:
- Απλή και κατανοητή παρουσίαση των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων
- Εκατοντάδες παραδείγματα από τη σύγχρονη ισπανική πραγματικότητα
- Σύγκριση - αντιπαραβολή με την ελληνική γραμματική
- Έμφαση στις γλωσσικές ιδιαιτερότητες που δυσκολεύουν τους Έλληνες σπουδαστές
- Το μόνο με αναλυτικούς πίνακες ρημάτων, προθέσεων και εκφράσεων
- Επιμελημένη γραφική παρουσίαση και παραστατικά διαγράμματα
- Απαραίτητο βοήθημα για τον καθηγητή και το μαθητή μέσα και έξω από την τάξη
- Για την απόκτηση των διπλωμάτων ισπανικής γλώσσας DELE-Cervantes, Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ), αλλά και για την προετοιμασία των υποψήφιων φοιτητών ισπανικής φιλολογίας και ισπανικών Πανεπιστημίων
- Καλύπτει όλα τα επίπεδα του Ευρωπαϊκού Κοινού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2).
- Παρουσιάζονται οι γραμματικές και γλωσσικές διαφορές Ισπανίας και Λατινικής Αμερικής.

Ευχαριστούμε,
Εκδόσεις PERUGIA - ΤΙΝΑ ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ

Βιβλία - "Η περιπέτεια των γλωσσών της Δύσης"

Συγγραφέας: Henriette Walter
Εκδότης: Ενάλιος
Σελίδες: 664
Ημ. Έκδοσης: 01/01/2007

Γνωρίζετε ότι η αγγλική λέξη rugby προέρχεται από την γλώσσα των Βίκιγκς; Γνωρίζετε ότι η αγγλική γλώσσα είναι γεμάτη ελληνικές λέξεις, όπως η αρχαιότατη λέξη κύδος (kudos) που σήμερα οι Έλληνες την έχουν σχεδόν ξεχάσει; Γνωρίζετε ότι η ισπανική γλώσσα είναι γεμάτη με αραβικές λέξεις; Τι γυρεύει άραγε η λέξη dyscolo σε λατινοαμερικάνικο λογοτεχνικό κείμενο; Το βιβλίο αυτό της Ενριέτ Βαλτέρ είναι ένα υπέροχο ταξίδι στο γόνιμο πανόραμα των εκατό και πλέον γλωσσών που ομιλούνται στην Ευρώπη σήμερα. Είτε πρόκειται για τις επίσημες και πλέον διαδεδομένες γλώσσες - αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, ιταλικά, γερμανικά- είτε πρόκειται για λιγότερο διαδεδομένες επίσημες γλώσσες, όπως τα πορτογαλικά, τα ελληνικά, τα δανέζικα, τα σουηδικά, τα φιλανδικά, τα ολλανδικά, τα ιρλανδικά κ.λπ., είτε πρόκειται για διαλέκτους όπως τα γασκόνικα, τα γαλικιανά, τα φριουλάν, τα σαρδικά, τα κορσικά, τα φρανκοπροβανσάλ, τα λουξεμβουργιανά, τα σοράμπ, τα ποντιακά, τα τσακώνικα, τα κρητικά, τα κυπριακά, όλες αυτές οι γλώσσες είναι ένας ατέλειωτος πολιτισμικός πλούτος και μια γοητευτική περιπέτεια στην ιστορία των λαών.

Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου

Πηγή: http://www.protoporia.gr/product_info.php/products_id/290509